Student Videos

Ashish Sharma - CLAT 2020 AIR 57, NLSIU

Samrath Singh - CLAT AIR 205, WBNUJS

Kshitij Shandilya - CLAT AIR 184, WBNUJS

Devansh Bhatt - CLAT AIR 87, NLSIU

Avantika Kalra - CLAT AIR 84, NALSAR

Shashank Mehrotra - AILET AIR 62, NLUD

Khishlay Gupta - CLAT AIR 179, NLU Jodhpur

Shivam Pathak - CLAT AIR 204(EWS- AIR 4), WBNUJS

Anshuman Tiwari - AILET AIR 8 (EWS), NLUD

Devansh Shukla - CLAT AIR 71(EWS -4), NLSIU